Regulamin

 

 

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ploom.com.pl - zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzony jest przez Klaudia Zawartko Projekt, osiedle XX-lecia 36/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie. O numerze NIP: 887-166-59-65, REGON: 022442933. Konto bankowe BZWBK, numer: 94 1090 2372 0000 0001 2378 9835 - zwany dalej Dostawcą.

2. Dostawca prowadzi sprzedaż towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Nabywca zamawiając towar potwierdza, że zapoznał się z obowiązującym cennikiem na oferowane w Sklepie Internetowym towary, warunkami dostawy towaru oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Zamówienia są przyjmowane pod adresem internetowym www.ploom.com.pl. W wyjątkowych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie pod numerem telefonu 698 922 236 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

5. Po złożeniu zamówienia Nabywca, na wskazany przez siebie adres e-mail, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. Podjęcie przez Dostawcę realizacji dostawy nastąpi wyłącznie po potwierdzeniu przez Nabywcę faktu złożenia przez niego zamówienia poprzez przekazanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: slep@ploom.com.pl oraz dokonaniu opłaty za zamówione towary na konto bankowe wskazane w zamówieniu.

6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Nabywcy na konto bankowe wskazane w zamówieniu i pod warunkiem przekazania Dostawcy niezbędnych danych Nabywcy umożliwiających zlecenie przez Dostawcę dostawy zamówionego towaru działającemu na terenie kraju operatorowi pocztowemu.

7. Potwierdzenie nabycia towaru będzie stanowił dołączony do przesyłki paragon. Na żądanie Nabywcy zgłoszone przed realizacją dostawy zamówionego towaru Dostawca wystawi Fakturę VAT, która dołączona zostanie do przesyłki.

8. Ceny towarów uwidocznione w Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych (PLN).

9. Cena uwidoczniona w Sklepie Internetowym i podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Sposób dostawy określa Nabywca poprzez wskazanie go spośród dostępnych opcji.

11. Koszty dostawy są ustalane w zależności od wartości zamówienia i sposobu dostarczenia przesyłki. Koszty dostawy ponosi Nabywca.

12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności przez Dostawcę i wynosi do 14 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia należy Regulamin Ploom rozumieć okres liczony od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania płatności od Nabywcy do dnia dokonania wysyłki towaru przez Dostawcę.

13. Dostępną formą płatności za zamówione towary jest przelew na rachunek bankowy Dostawcy.

14. Dostawa poza terytorium Polski będzie realizowana wyłącznie po dokonaniu płatności na rachunek bankowy Dostawcy.

15. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy odnosi skutek prawny wyłącznie w przypadku, gdy dostarczony towar nie nosi widocznych cech jego używania i nie zostały z niego usunięte bądź naruszone metki identyfikacyjne i informacyjne.

16. Wraz z odstąpieniem od umowy Nabywca zobowiązany jest na własny koszt dokonać zwrotu dostarczonego towaru wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT. Zwrotu należy dokonać na poniższy adres: Klaudia Zawartko Aleja Śliwowa 35A 54-106 Wrocław.

17. Po odstąpieniu od umowy Dostawca zwróci Nabywcy równowartość zapłaconej przez Dostawcę kwoty równej cenie towaru. Zwrot nastąpi w terminie do 5 dni roboczych przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy na adres wskazany w zamówieniu.

18. Jeżeli po otrzymaniu towaru Nabywca ujawni w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien na własny koszt odesłać towar przesyłką pocztową na adres siedziby Dostawcy. Dostawca nie jest zobowiązany do przyjmowania przesyłek odsyłanych za pobraniem pocztowym. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Dostawca zwróci Nabywcy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich pisemnego zgłoszenia.

19. Jeżeli Nabywca w okresie objętym rękojmią stwierdzi wady towaru, które powstały w czasie jego użytkowania, powinien na własny koszt odesłać towar przesyłką pocztową na adres podany w punkcie 16. Do przesyłki należy dołączyć potwierdzenie dostawy i informacji czego dotyczy reklamacja. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Po uznaniu reklamacji, w zamian za towar wadliwy zostanie Nabywcy wydany towar wolny od wad, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, Dostawca zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny.

20. Umowa sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

21. Poprzez złożenie zamówienia Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Nabywcy przez Dostawcę w zakresie niezbędnym do wykonania dostawy towaru.

22. Dostawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Nabywców. Podane przez Nabywcę dane mogą być przetwarzane jedynie przez Dostawcę i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

23. Nabywca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

24. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

25. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych.

Newsletter
Chcesz być zawsze na bieżąco z nowościami i promocjami w PLOOM? Zapisz się do Newslettera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl